"Fides obligat fidem"
D.I.P.Service s.r.o.
d e t e k t i v n í   a   b e z p e č n o s t n í   s l u ž b y
Detektivní služby Vymáhání pohledávek Ochrana informací Zabezpečovací technika

NOVINKY

Od 12.11.2014 je společnost D.I.P. Service s.r.o. členem České komory detektivních služeb (ČKDS). Ta představuje profesní sdružení, jehož členy jsou společnosti, firmy a osoby samostatně výdělečně činné, zabývající se službami soukromých detektivů a tzv. nestátním (komerčním) zpravodajstvím. V čem spočívá přínos těchto služeb? Především služby soukromých detektivů a komerčního zpravodajství zajišťují pro klienty "informační výhodu", která pak je předpokladem "konkurenční výhody", tedy podporují konkurence schopnost a ekonomickou efektivnost činností svých klientů.

Ochrana informací

Nejdražším obchodním artiklem dnešní doby jsou informace. Kdo chce v tržní ekonomice existovat, své informace chrání a od ostatních se je snaží získat. Pro získávání důvěrných informací je využíváno jak legálních tak nelegálních postupů a metod. Do legálních postupů patří získávání informací z formálních veřejných zdrojů, mezi které lze zahrnout sledování odborného a denního tisku, rozhlasu, televize, reklamy apod. Za neveřejné resp. neformální zdroje firemních informací lze považovat osobní styk pracovníků s pracovníky jiných firem. O nelegálních postupech získávání informací by se dala sepsat celá kniha. Jde o pestré kombinace použití mikrofonů, „štěnic“ v telefonech a kancelářích, kamer, vetřelců, krásných žen i mužů, drog, výhrůžek, peněz, korupce, vražd, vydírání apod. Samozřejmě, že se jedná o protizákonnou činnost, ale velké obchody se v rámci tvrdé konkurence neponechávají náhodě. Tady je každý způsob ochrany informací dobrý jen, když vede k úspěchu.

Nebezpečí úniku, ztráty, zcizení nebo úmyslného poškození či zkreslení důležitých informací, hrozí především úspěšným podnikatelům a společnostem podnikajícím v lukrativních oborech nebo disponujících silnou distribuční sítí, také právním a advokátním kancelářím, ale i makléřským společnostem. Tedy všem, kteří jsou ve styku s důvěrnými informacemi jakéhokoliv druhu. Žádná společnost by neměla brát jejich ochranu na lehkou váhu. V rámci ochrany informací se naše firma zabývá:

„Únik rozhodujících informací je počátkem konce firmy, aniž by její majitel vůbec tušil, kde udělal chybu“

Již nečekejte! Neváhejte a kontaktujte nás dříve, než bude pozdě!

D.I.P. Service s.r.o. © 2014 - 2019

created by trub.cz